VPHE - Állami Jegy pótlása
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Állami Jegy pótlása

 

Elveszett állami jegyek pótlásának módjáról az alábbi leírást adta a Pest Megyei Kormányhivatal halászati felügyelője.

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)  43. § (4) bekezdése szerint, a halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében * – intézkedik az okmányok pótlásáról**.

1.    A fentiek alapján, az állami horgászjegyét elvesztő horgásznak kérelmet kell írnia hivatalomhoz, amelyben kéri állami horgászjegyének pótlását, a kérelemhez mellékelni kell a 2 000 Ft igazgatási szolgáltatás megfizetését igazoló dokumentumot. A horgásznak kérelmében le kell írnia, hogy milyen módon szeretné állami horgászjegyét pótolni (2. pont).

 

Hivatalom számlaszáma:

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága

10023002-00302223-00000000

A közlemény rovatba kérem beírni: 14.9. I. fokú elj. díja –Á.Horgászjegy pótlása

 

Kérésre postai készpénz átutalási megbízást (postai csekket) tudok küldeni.

 

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban díjmentességet lehet igényelni, amelynek feltételeit a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet szabályozza.

 

*A Hhvtv. 61. § (3) A halgazdálkodási hatóságnál kérelemre indult eljárásban az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

 

*A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklet 14.9. pontja szerint, az elsőfokú eljárás díja 2 000 Ft.  

 

 

2.   Állami horgászjegy pótlására két lehetőség van:

 

a.    A fenti kérelem alapján hivatalom készít egy határozatot, amelyben engedélyezi nevezett részére egy új állami horgászjegy érvényesítését az elveszett okmány helyett. Ebben az esetben célszerű a horgásznak az egyesületéhez illetve forgalmazójához fordulnia, mivel ott található minden szükséges információ vele kapcsolatban. A horgásznak ebben az esetben az állami horgászjegy és a fogási napló díját megkell fizetnie (kivéve a gyermek, 70. éven felüli, és díjmentességben részesített személyeket).

 

b.    A horgász kérheti azt is, hogy Hivatalom állítsa ki részére az állami horgászjegyet és fogási naplót,  ebben az esetben a horgásznak igazolást kell beküldeni a kérelemmel egy időben, amelyben a horgásznak igazolnia kell az  egyesületi tagságát, valamint hogy a fogási naplóját határidőben és összesítve leadta, egy kitöltött nyilatkozatot (amelyet állami jegy váltásakor kitölt minden horgász), illetve a vizsgadátumát, illetve a részére kiállított állami horgászjegy számát (amelyet elveszetett a horgász).

 

**Hhvtv. 40. § (1) Állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság, valamint az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet adhat ki.

 

**Hhvtv. 40. § (2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.

 

**Vhr. 19. § (3) Az állami horgászjegy 2 000 Ft díj ellenében váltható, és kiadásának vagy hosszabbításának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. A horgászjegy érvényessége 2 000 Ft díj ellenében legfeljebb négy alkalommal meghosszabbítható.

 

**Vhr. 20. § (1) A Hhvtv. 40. § (1) bekezdés alapján a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által megbízott szervezet is elláthatja az állami horgászjegy kiadásával összefüggő feladatokat.

 

**Vhr. 22. § Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, illetve a halászati engedély kiadója köteles az állami horgászjegyet, illetve az érvényesség meghosszabbítását igénylőt írásban nyilatkoztatni a 6. mellékletben foglalt tartalommal. A kiadást, vagy érvényesség hosszabbítását végző szervezet az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükséges esetben a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága rendelkezésére bocsátani.