VPHE - Közgyűlés
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Közgyûlés

Egyesületünk legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a mindenkori megrendezésének időpontjában érvényes tagsági viszonnyal rendelkező tagok összességéből áll. Noha a társadalmi szervezetek életét szabályozó törvény nem teszi kötelezővé, mi évenként összehívjuk a Közgyűlést, hogy a tagság a lehető legközvetlenebb formában alakíthassa a közösség életét. Nálunk ugyanis minden lényegi döntés a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, nevezetesen:

a)      Az alapszabály és a belső szabályzatok elfogadása.

b)      Tisztségviselők megválasztása öt évre titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

c)       A szakbizottságok kivételével az Egyesület szervei tagjainak megválasztása, továbbá a tisztújításokkal azonos időpontban a horgász szövetségek küldött-közgyűléseibe az egyesületi küldöttek megválasztása.

d)      Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.

e)      A költségvetés elfogadása.

f)        A mérleg elfogadása

g)      A gazdálkodási terv elfogadása.

h)      A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság munkájáról szóló beszámolók elfogadása.

i)        A tagdíj és az egyéb díjak megállapítása és elfogadása.

j)        Az Egyesület kezelésében lévő vízterület horgászterületének, a kiadható területi engedélyek számának és árának meghatározása.

k)      A horgásztanya igénybevételi rendjének és a térítési díjakkal kapcsolatos elvek meghatározása.

l)        A vezetőség és az Egyesület más szerveiben dolgozó tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása, elfogadása.

m)    A tiszteletbeli tag megválasztása.

A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, a közgyűlés helyét, időpontját és a napirendet tartalmazó meghívó levéllel, amit a kitűzött időpont előtt legalább 14 nappal kell a tagoknak elküldeni.

A közgyűlést megelőzően a tagrevíziót is el kell végezni, mert a meghívót mindazoknak el kell küldeni, akik a meghívólevél postára adásának időpontjában tagnak minősülnek

A Közgyűlés határozatképes, ha az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagságának 50%-a +1 fő jelen van a közgyűlés meghirdetett időpontjában. Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés a létszámra tekintettel határozatképtelen, úgy 30 perc elteltével a közgyűlés az eredetivel azonos napirendi pontok vonatkozásában határozatképessé válik. A közgyűlés érvényes határozatot csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat. A határozatképesség feltételeiről a meghívó levélben a tagságot tájékoztatni kell.

A határozatképes közgyűlés amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik határozatait egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 fő), nyílt szavazással fogadja el. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel öt évre választja. A közgyűlés 1/3-a kérésére a közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el.

A határozatképes közgyűlés 2/3-os többségének (a jelenlévők 2/3-a + 1 fő) szavazata szükséges az Egyesület más egyesülettel történő egyesülése, illetve feloszlása ügyében, valamint minden olyan kérdésben, amely a tagok anyagi kötelezettségét terhesebbé teszi.

A közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár vagy a vezetőség által előzetesen felkért és a közgyűlés által elfogadott egyesületi tag elnököl. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a közgyűlésen megválasztott két hitelesítő hitelesít.

Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt az Egyesület tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével kéri, a vezetőség összehívásra vonatkozó döntése alapján, a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezése alapján továbbá, ha azt bíróság jogerős ítéletében elrendeli.