VPHE - Csónakos horgászat
Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete
Kezdőlap Honlap térkép  Vendég horgászat Horgász témák   Lap nyomtatás

Csónakos horgászat

A csónakos horgászat rendje a Domonyvölgyi III. sz. víztározón

Általános rendelkezések:

A csónakos horgászat a Domonyvölgyi III. sz. víztározón kísérleti jelleggel, kizárólag a harcsa szelektív, állománycsökkentő horgászata céljából engedélyezett a 2010. és a 2011. évi horgászszezonban.  A 2010. június 5-én tartott Közgyűlés megbízásából a csónakos horgászatot az alábbiak szerint szabályozom:

A vízi közlekedés rendjét a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben – kiadott 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási szabályzat (a továbbiakban: HSZ) állapítja meg. A HSZ rendelkezéseit köteles megismerni és alkalmazni minden személy, aki a Domonyvölgyi III. sz. víztározón (a továbbiakban: Víztározó) csónakos horgászatot kíván folytatni. A HSZ megismerésének céljából a dokumentum folyamatosan az érdeklődők részére rendelkezésre áll a horgásztanyán, illetve az egyesület
www.vphe.hu honlapján.

Miután a Víztározón a csónakos horgászat kizárólag a harcsa szelektív, állományritkító horgászatára engedélyezett, ezért ilyen célból csónakot csak az vezethet, aki a 16. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és a HSZ rendelkezésein kívül jól ismeri a vízterület sajátosságait is. Ha a csónakban több (legfeljebb 2) személy tartózkodik, indulás előtt vezetőt kell kijelölni, és személyét a horgásztanyán lévő Hajónaplóban feltűntetni. A hajóban tartózkodó másik személy az indulás, a vízen tartózkodás és a kikötés során köteles elfogadni a vezető utasításait.

A víztározón csónakból horgászni kizárólag a halászati joggal rendelkező Vízügyi Dolgozók Vásárhelyi Pál Horgász Egyesülete (a továbbiakban: VPHE) tulajdonában lévő, vagy a VPHE tartós használatába adott, műszaki állapota és felszereltsége alapján egyaránt a HSZ rendelkezéseinek megfelelő csónakból lehet. A Víztározón kizárólag evezős csónak használható. A vízen csak sorszámmal ellátott, érvényes csónakengedéllyel rendelkező csónakkal lehet közlekedni. A csónakengedélyen feltüntetett szabályok betartása kötelező. A csónakok csak a horgászhelyhez legközelebbi kijelölt kikötőben tárolhatók.  A Víztározóból az engedéllyel nem rendelkező csónakot a Vezetőség eltávolíttatja, és tulajdonosát a halászati és a közlekedési hatóságoknál feljelenti.

A víztározón használható horgászcsónak kötelező felszerelése a következő:

- a csónakban tartózkodók számára személyenként egy-egy mentőmellény,
- a csónak típusától függően megfelelő számú, de legalább 1 db evező,
- a csónak tömegének legalább 5 %-ával egyenlő tömegű 1 db horgony (vagy azt helyettesítő más számára 
  veszélytelen 
  kialakítású tárgy, ill. eszköz (például karó), amely a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas),
- legalább 1 literes űrméretű vízmerő,
- kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc (legalább 10 m hosszú),
- minden irányból látható fehér fényű kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és elemmel*,
- zárható lakat
- az üzemben tartó nevét és lakcímét tartalmazó tábla (névtábla).

A csónak előjegyzése és bérlése:

A VPHE rendelkezésére álló csónakokat – a korlátozott darabszám miatt – előjegyzéssel lehet biztosítani a horgász által kért időpontra. Amennyiben a csónakos horgászatra az igénylő hibájából nem kerül sor, a bérleti díjat abban az esetben is köteles az egyesületnek megfizetni, ha 1 óra várakozás után a csónakot esetleg már más horgász veszi igénybe. Az előjegyzés a „tógazda – halászati őrcsoport vezető” személyes értesítésével a horgásztanyán elhelyezett Hajónaplóban történik.Az igénylő a csónakhasználatért (az alapfelszerelésért – a *-gal jelzett eszközök kivételével) sporthorgász napijegy váltással fizet. A bérelt eszközökért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Csónak bérléséhez az egyesület tagjai elsőbbséget élveznek, és ez a lehetőség a részükre a harcsa tilalmi idejét leszámítva az egész szezonban, és minden napszakban rendelkezésre áll.

A csónak átvétele:

A horgászcsónak használatához előírt eszközöket a horgász a jegykiadótól, ügyeletes horgásztól vagy halőrtől veheti át a bérleti díj megfizetése és a Hajónaplóba történt bejegyzések után.
Az átvett eszközök megfelelő állapotát a csónak vezetőjének ellenőrizni kell. Hibás vagy hiányos felszereléssel kihajózni tilos. Használat után a felszerelést hasonló gondossággal kell leadni, az esetleges problémák jelzésével, amit a Hajónaplóba is be kell jegyezni.

A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért. A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő (igénybevevő) nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

Kihajózás és a horgászhely elfoglalása:

A csónakból indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet. Az indulástól az érkezésig fürdés céljából a vízijárművet elhagyni tilos. Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni csak úgy szabad, hogy az a vízpartról horgászókat és a víziközlekedés más résztvevőit semmilyen módon ne zavarja, és ne veszélyeztesse.  A csónakkal kellő távolságban kell elhaladni a parttól, vagy a más csónakból horgászók bevetett felszereléseitől is.

A horgászhely kiválasztása elsősorban a víztározónak az Egres-patak befolyása körüli részén lehetséges a fent vázolt elvek figyelembevételével. A horgászhely kiválasztása és kialakítása során tilos a vízi és a vízparti növényzet károsítása, megcsonkítása, a madárfészkek megközelítése és zavarása, a partvédelmi létesítmények megbontása, és mindennemű szemetelés.

Szeles, esős és hideg időben a csónakban tartózkodó személyek a mentőmellényt folyamatosan viselni kötelesek. Amennyiben a csónakban többen tartózkodnak, vagy egyidejűleg több csónakból folytatnak horgászatot a csónakból esetlegesen vízbe került embert - mentésre készenlétben - mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban. Harcsahorgászat alatt a csónakban kiskorú, valamint úszni nem tudó személy nem tartózkodhat.

Horgászni csak a vízi közlekedés elsődlegességének betartásával szabad. Ezért rossz idő, viharos erejű szél, villámlás, zivatar vagy bármilyen más veszélyhelyzet esetén, amikor a vízen tartózkodni veszélyes, a csónakkal igyekezzenek a legközelebbi partszakaszt elérni. A csónakból a vízbe kilépni az iszapcsapda miatt életveszélyes, és szigorúan tilos. A horgászáskor használt nehezéket, karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből mindig el kell távolítani.

Alkalmazgató horgászmódszerek, eszközök, csalik:

Az országos és a helyi horgászrend előírásai a csónakból történő horgászatra is érvényesek annak figyelembe vételével, hogy az kizárólag a harcsa horgászatára irányulhat. Ennek a horgászok felszerelésén is tükröződni kell. Egy horgász egyidejűleg legfeljebb két darab, legalább középerős harcsázó felszerelést használhat. Csónakonként egy darab orsó nélküli spiccbotot is be lehet vinni csalihalfogás céljából, de nem lehet a csónakban semmilyen más, a békés halak horgászatára használatos készség. A zsákmány kivételéhez nagyméretű merítőháló, fish grip vagy vágóhorog alkalmazása kötelező. Éjszakai horgászat során a csónakot legalább tompított fehér fénnyel meg kell világítani.

Fogható halak:

Egyesületi tagok harcsára az országos és a helyi horgászrend szerinti előírások, illetve a napi, heti és éves kontingensük terhére horgászhatnak, míg a vendéghorgászok a napi területi engedély szerinti egy darabot foghatnak. A harcsázás közben esetleg akasztott más ragadozót – amennyiben az élve lehetséges – azonnal vissza kell engedni. Harcsán kívül kizárólag a csalihalakra lehet horgászni, és azokat haltartóban megőrizni.

Közreműködés a halőrzésben:

Amennyiben a csónakból történő horgászat során egyesületi tagunk orvhorgászatra, rabsickodásra utaló mozgást észlel, kötelessége arról haladéktalanul és pontosan értesíteni az egyesület halőreit.

Értesítendő személyek:

Holobán János – 06-70/338-5671
Toroczkai Sándor – 06-30/507-7635

Amennyiben a horgász bejelentését sikeres tettenérés és feljelentés követi, a csónak bérleti díja visszajár.

Domonyvölgy, 2010. június 30.


Dr. Lányi Gábor elnök sk.